Kurumların Kısaltılmış Yazımları 


AB Avrupa Birliği
AGİT Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
ASEAN Güney Doğu Asya Devletleri Birliği
ÇASOD Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği
ÇEKÜL Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
ÇEKÜD Çevre ve Kültür Kuruluşları Dayanışma Derneği
FAV Folklor Araştırmacıları Vakfı
SÜRKAL Sürdürebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği


TÜRKSAV Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı

THOF Türkiye Halk Oyunları Federasyonu


AA Anadolu Ajansı
DHA Doğan Haber Ajansı
İHA İhlas Haber Ajansı

-------
ZHA Zara Haber Ajansı
Sivas, İlçeleri - Beldeleri ve Köyleri'nde özellikle yöre kültürünü folklorik öğelerini; yazılı ve görsel araçlarla kalıcı hale getirip, yöre kültürünü en geniş kitlelere yansıtma amacında olan Zara Kültür Araştırma Grubu'nca 19 Mayıs 2007 tarihinde ZHA Zara Haber Ajansı kuruldu.
-----

IRCICA İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi


İKSV İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı

IOSCO Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü
SPK Sermaye Piyasası Kurulu

İMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

ATO Ankara Ticaret Odası
İSO İstanbul Sanayi Odası

İTÜ İstanbul Teknik ÜniversitesiÖSYM Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı


MGK Milli Güvenlik Kurulu


MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
NBA ABD Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
PFDK Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu

--------------

TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
TEMA Vakfının Amaçları; Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek.

Erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve böylece oluşturulacak bilinçli ve etkin kamuoyu desteği ile hükümetleri erozyonla mücadelede, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretme ve uygulamaya teşvik etmek.

Biyoçeşitlilik, toprak, su ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin milli politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esaslardan ödün verilmemesi için mücadele etmek

Ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek.

Hayvancılığın temeli olan çayır ve meraları koruyup, geliştirmek.

Doğal zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp, geri dönüşümsüz bir şekilde yok olmasına izin vermeyerek, korumak, geliştirmek ve Türkiye'nin geleceğini güvenceye almak.

Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye'den başlatmak.

Doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve bitki örtüsünün, ormanların, meraların korunması, geliştirilmesi ve yenilerinin teşkil edilmesini sağlamak için faaliyette bulunmak.

Bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli teşkilatın oluşturulmasını, yasaların çıkmasını sağlamak ve gönüllü kuruluşların öncülüğünde toplumun bütün kesimlerinin desteği ile erozyonla mücadelenin ikinci bir İstiklal Savaşı kabul edilerek erozyon tehlikesi ile mücadele etmek.
-------


ÇYDD Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
---
TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Türk milletini, zengin kültürü, tarihi değerleri, hayat şekli, düşünceleri, duyguları ve hoşgörüsü ile kendi insanımıza tanıtacak, inandırıcı, öğretici programlar yapan TRT toplum yararını gözeterek haber veren, bilgilendiren ve eğlendirirken eğitmeyi amaç edinen Kamu Hizmeti Yayıncılığı yapar.

Gerçekleştirdiği ulusal, uluslararası ve uydu yayıncılığı ile dünyanın sayılı yayın kuruluşları arasında yer alan TRT, devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla, 1 Mayıs 1964'te, özel yasayla özerk bir kamu tüzel kişiliğine sahip olarak kuruldu. Bugün TRT'nin bir kamu tüzel kişisi olarak özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır.
------------------

TGF Türkiye Gazeteciler Federasyonu
TGC Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
AGC Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti
DAGC Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti


TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
THY Türk Hava Yolları
TEGV Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
TESEV Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
TEV Türk Eğitim Vakfı
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

TİAD Türk İşadamları Derneği


TükoDer Tüketiciyi Koruma Derneği
Hepimiz tüketiciyiz, bu dernek hepimizin...
TükoDer, tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi ve tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için gerekli bilinç ve örgütlülük düzeyine ulaşabilmeleri amacı ile kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Politik ve ekonomik çıkarlara herhangi bir şekilde araç olmadan, kâr amacı güden hiç bir kurum ve kuruluştan gelir elde etmeye yanaşmadan, yayın organlarında reklam almadan ve tüketiciyi herhangi bir ürüne yönlendirmeden, sadece üyelerinin gönüllü katkı ve katılımlarına dayanarak faaliyet gösteren TükoDer tam bağımsız bir tüketici örgütüdür.

Henüz tüketici hakları kavramı Türk hukuk sistemine girmeden, 25 Ekim 1990 tarihinde kurulmuş olan TükoDer, tüketici haklarının yasallaşmasında önemli roller üstlenmiştir.
------------
TÜGİAD Türkiye Genç İşadamları Derneği
Türkiye'nin ilk ulusal ve tek uluslararası nitelikli genç işadamları derneği olan TÜGİAD 1986 yılında, kurucu ve onursal başkan Jefi Kamhi tarafından genç işadamlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle kamu yararının elde edilmesi, bireysel kalkınma ile beraber toplumsal kalkınmanın gerçekleştirilmesine hizmet edilmesi ve yurt çapında tüm toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunulmasını sağlama amacı ile kurulmuştur.

------------

TÜRSAB Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB, 28 Eylül 1972 tarihinde yürürlüğe giren 1618 sayılı "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu" uyarınca kurulmuş olan bir meslek birliğidir.

TÜRSAB'ın temel amacı, seyahat acentalığı mesleğinin ve faaliyet alanının temelini oluşturan turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.

Turizm sektörümüzde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlara ilişkin tüm konuları ilgili mercilerin dikkatine sunmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek de TÜRSAB'ın temel amaçları arasında yeralmaktadır.

Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için, kamu ve özel sektör turizm kurumlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapan TÜRSAB, turizm politikalarının geliştirilmesinde de önemli görevler üstlenir. TÜRSAB, çevresel, tarihi ve insani değerlerin korunması ve geliştirilmesi gibi turizmi yakından ilgilendiren konularda, bir sivil birlik olarak yol gösterici ve baskı grubu olma özelliği de taşımaktadır.

----------

TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
TÜSİAD, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, yalnızca asli görevlerine odaklanmışetkin bir devletin varolduğu Türkiye'de, Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.

Dernek, sanayici ve işadamlarının Türk toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancı ile bu yöndeki uygulamaların takipçiliğini yapar.

TÜSİAD, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal altyapısının yerleşmesine ve iş dünyasının evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunmasına çalışır.

TÜSİAD, uluslararası entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünün artırılarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi gerektiğine inanır ve bu yönde çalışır.

TÜSİAD, Türkiye'de liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanısıra, ülkenin insan ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını; verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaları destekler.

TÜSİAD, bu çerçevede oluşan görüş ve önerileri, doğrudan parlamentoya, hükümete, yabancı devletlere, uluslararası kuruluşlara ve basın aracılığı ile de kamuoyuna ileterek yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.

----------

AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Uluslararası bir teşkilat olan Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak kurulmuş uluslararası bir mahkemedir.

Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleriyle güvence altına alınmış olan temel hakların çiğnenmesi durumunda bireylerin, birey gruplarının, tüzel kişiliklerin ve diğer devletlerin, belirli usulî kurallar dahilinde başvurabileceği bir yargı merciidir.

Avrupa Konseyi'ne üye olan ve aralarında Türkiye, Rusya, Sırbistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ın da bulunduğu 47 Avrupa devleti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanımaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Birliği'nin değil, hemen hemen tüm Avrupa devletlerinin üyesi olduğu ayrı bir uluslararası teşkilat olan Avrupa Konseyi'nin organıdır.

----------

TBB Türkiye Barolar Birliği
"Çağımızın ihtiyaçlarına uygun kanun yapmak ve onu iyi uygulamak, uygarlık ve ilerleme sebeplerinin en önemlilerindendir." Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur. Birlik, avukatlık mesleğinin hak ettiği yere ulaşması için baroların ve baro mensuplarının, uzun yıllar özveriyle sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, Türk hukuk sistemi içinde bugünkü yerini almıştır.

Türkiye Barolar Birliği, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin yanında, toplumun hukuki sorunlarıyla ilgili görüş ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bünyesinde oluşturduğu alt komisyonlarda; yasal düzenlemelerle ilgili çalışma yapmakta, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara karşı sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermektedir.

Baroların güçlendirilmesi ve savunma mesleğinin gelişmesi için özveriyle çalışan Türkiye Barolar Birliği, uluslararası platformda Türkiye'nin hukuki gelişmeleri yakından izleyebilmesi ve yapılan etkinliklerde yer alması amacıyla da faaliyet göstermektedir.
-------

TVHBMK Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi

----------
WHO Dünya Sağlık Örgütü
Genel merkezi: Cenevre, İsviçre - Üye Sayısı: 193
Mayıs 2000 itibariyle 191 ülke üyedir ve 2 ülke de ortak üye statüsündedir.
Kuruluş tarihi: 07 Nisan 1948
Dünya Sağlık Örgütü (İng.: World Health Organization - WHO), Birleşmiş Milletler'e bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan örgüt.---------
WWF Dünya Doğayı Koruma Vakfı
DHKD Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği
İLESAM Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği
-ESKADER Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği
BESAM Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

--------
MESAM Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği
Türkiye Musıki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM, ilgili mevzuat uyarınca 11.08.1986 tarihinde kuruluş başvurusunda bulunmakla tüzelkişilik kazanmış olup, 08.12.1986 tarihinden bu yana faaliyetini sürdürmektedir.
MESAM, ülkemizde kurulmuş olan ilk dört meslek birliğinden biri ve müzik eserleri alanında ilk meslek birliğidir. Müzik eseri sahiplerinin besteci, söz yazarı, aranjör ve editör ve malî hakları kullanma yetkisini haiz kişilerin çıkarlarını korumak, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresi ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak amacıyla faaliyette bulunmaktadır.
MESAN aynı zamanda müzik, sinema, edebiyat, tiyatro ve plastik sanatlar alanında faaliyet gösteren eser sahiplerini temsil eden Uluslararası Telif Birlikleri Konfederasyonu CISAC'ın ve mekanik alanda Uluslararası Mekanik Çoğaltım Bürosu BIEM'in üyesidir.

MESAM, ülkemizde genelde sanat eserleri özelde müzik eserleri alanında, eser sahiplerinin eserleri üzerinde münhasır nitelikte hak ve yetkilere sahip olduğu, eserleri üzerinde her türlü tasarrufa bizzat kendilerinin izin verebileceği, eserlerinin ticari alanda kullanılması nedeniyle mali hak bedeli talep edebilecekleri konularında eser sahiplerinin bilinçlenmesini sağlamış ve bir meslek birliği çatısı altında örgütlenerek bu haklarını daha etkin bir şekilde koruyabileceklerinin örneğini oluşturmuştur.

MESAM, ülkemizde telif bilincinin yerleşmesi, her türlü izinsiz kullanımın ortadan kaldırılması ve suçluların cezalandırılması için, eser sahiplerinden aldığı güçle, öncü bir meslek birliği olarak üstüne düşen görevleri yerine getirmeye devam etmektedir.

MESAM, yetenek ve düşünce emeğini koruyan, toplumun ve insanlığın gelişimine kendisini adamış vazgeçilmez bir birliktir.
MESAM'ın misyonu eseri ve yaratıcısını geliştirip yüceltmek, yetenek ve düşünce ürünlerinin haklarını en etkin şekilde korumak ve olabilecek en ekonomik yolla hak sahiplerine kazandırmaktır.

----
HAGEM Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
1973 yılında bakanlar kurulu kararnamesiyle, Milli Folklor Dairesi Başkanlığı adı altında kurulmuş, 1991 yılında isim değişikliğine uğramıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı çalışan en önemli halkiyat enstitüsüdür.
----------

TESK Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
TSY Türkiye Yazarlar Sendikası

Son güncelleme: 18.5.2014 | Sayfa Gösterimi: 3217

Netmon
Ekotaş Emlak
Metro Turizm
Güler İnşaat İletişim
Tanrıverdi Alüminyum
 
 
Ziyaretçi Defteri Sivas Fotoğrafları Sivas Haber Arama    
 
ANA SAYFA >> Önemli Günler & Haftalar >> Önemli Günler & Haftalar >> Kurumların Kısaltılmış Yazımları
 
 

Ara{ZZ}arA